Vážení klienti – spotřebitelé,

naše společnost si Vás dovoluje informovat o nové možnosti řešení případných sporů, které by mohly vzniknout v rámci obchodního styku mezi námi a našimi klienty – spotřebiteli. Dne 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, která novým zněním § 14 stanovila povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení případných sporů. Vzhledem k našim obchodním činnostem je pro případné spory příslušná vždy Česká obchodní inspekce.

Tedy v případě, že dojde mezi naší společností a Vámi ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

Ještě pár vět k tomu, co ono mimosoudní řešení sporů je a co pro Vás znamená. Mimosoudní řešení sporů tak, jak bude probíhat u České obchodní inspekce, neznamená autoritativní rozhodování jako např. soudu, ale jedná se o formu konciliace. Podstatou je to, že v případě, kdy budete, jakožto náš klient, nespokojeni s námi poskytnutými službami a tuto Vaši nespokojenost se nepodaří urovnat vzájemnou dohodou, můžete nově, krom již tradičních cest (např. soud), podat návrh na zahájení řízení u České obchodní inspekce, a to do jednoho roku od data kontaktování naší společnosti za účelem řešení sporu (typicky např. od data první reklamace). Česká obchodní inspekce nás následně vyzve, abychom se k dané věci vyjádřili, a ze zákona máme povinnost do 15 dnů od doručení takové výzvy se vyjádřit. Následně se Česká obchodní inspekce bude snažit dovést strany (tedy naší společnost a Vás) k dohodě. Řízení může skončit několika způsoby, přičemž nejčastější budou následující:

Pokud dojde k dohodě, nelze následně žalovat řešený spor, ale pouze případné porušení sjednané dohody. Co se týče nákladů takového řízení, tak České obchodní inspekci se neplatí žádný poplatek za vedení řízení, a každý účastník si nese svoje náklady bez možnosti jejich náhrady.